Igualtat

Igualtat

Declaració de principis i compromís de la Direcció de la Fundació Mare de Déu dels Desemparats de tolerància zero en relació a la igualtat i l’assejament sexual.

La Fundació Mare de Déu dels Desemparats considera imprescindible fomentar i mantenir un entorn de treball segur i respectuós amb la dignitat, la llibertat individual i els drets fonamentals de totes les persones que integren la nostra organització. És per això que fa públic el seu compromís de vetllar pel compliment del codi ètic en totes les activitats.

D’acord amb aquest compromís, declarem que les actituds d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe representen un atemptat greu contra la dignitat de les persones i dels seus drets fonamentals, i es compromet a:

No permetre ni tolerar sota cap concepte comportaments, actituds o situacions d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.

No ignorar les queixes, reclamacions i denúncies dels casos d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe que es puguin produir a l’organització.

Rebre i tramitar de forma rigorosa i ràpida, així com amb les degudes garanties de seguretat jurídica, confidencialitat, imparcialitat i dret de defensa de les persones implicades, les queixes, reclamacions i denúncies que es puguin produir.

Garantir que no es produirà cap tipus de represàlia ni contra les persones que formulin queixes, reclamacions o denúncies, ni contra aquelles que participin en el seu procés de resolució.

Sancionar a les persones que assetgin en funció de les circumstàncies i condicionaments del seu comportament o actitud.

Per a la consecució efectiva d’aquest compromís la Fundació Mare de Déu dels Desemparats exigeix de totes i cadascuna de les persones que integren la seva organització, i en especial d’aquelles que ocupen llocs directius i de comandaments intermedis, que assumeixin les següents responsabilitats:

Tractar a totes les persones amb les quals es mantinguin relacions per motius de treball (companys/es, proveïdors/es, usuaris/àries, personal col·laborador extern, ...) amb respecte a la seva dignitat i als seus drets fonamentals.

Evitar comportaments, actituds o accions que són o puguin ser ofensius, humiliants, degradants, molests, intimidadors o hostils.

Actuar adequadament enfront d'aquests comportaments, actituds o accions: no ignorant‐los, no tolerant‐los, manifestant el seu desacord, impedint que es repeteixin o s'agreugin, comunicant‐los a les persones designades a aquest efecte, així com donant suport a les persones que els pateixen.

La Fundació Mare de Déu dels Desemparats també es compromet a establir les següents mesures per a la prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe:

Aplicació del protocol de prevenció i actuació enfront de l’assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe. Aquest protocol estarà a la disposició de qualsevol persona que vulgui consultar‐lo, a través de l'empresa o de la Representació legal de les persones treballadores.

Realització de campanyes formatives, informatives i de sensibilització en matèria de prevenció de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe a tota la plantilla de l'entitat.

Disseny i distribució de fullets informatius en matèria de prevenció de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe, a l'abast de tota la plantilla, donant a conèixer les vies de resolució d'aquestes situacions, tant en l'àmbit de l'entitat, com fora de la mateixa.

Avaluació i seguiment, amb caràcter periòdic, del desenvolupament, funcionament i efectivitat del protocol de prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe. En el desenvolupament i implantació de les diferents actuacions i mesures recollides en aquesta declaració de principis i compromís de l'empresa es comptarà en tot moment amb la col·laboració de la representació legal de les persones treballadores.

la torrassa logo peu

La TORRASSA Serveis a la Dependència

Carrer Santiago Apòstol, 55

08903 L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)

Tel:+34 934 226 239
Fax: +34 935 190 250

Gerapp

gerapp

certificat