Notícies

Atenció Centrada en la persona

A la declaració de l’ Organització Mundial de la Salut (OMS) del 2008 es defineix l’atenció centrada en la persona (ACP) com “aquella atenció que s’aconsegueix quan es posa a la persona en l’eix on interactuen la resta de dimensions relacionades amb: la intervenció basada en l’evidència científica, organització del servei, equip, interdisciplinarietat i ambient”

A partir d’aquí sorgeix la inquietud en les cures de la persona atesa dels professionals d’atenció, i sorgeix el model d’atenció centrada en la persona (ACP); una atenció que reivindica els drets de les persones, i que té en compte les particularitats i desitjos de cadascuna d’elles. Valoren la llibertat individual i l’autonomia com a drets imprescindibles per a gaudir d’una vida plena, independentment de l’edat o la capacitat cognitiva. Es té en compte els seus valors i les seves preferències tenint en compte la seva història de vida.
Posa a la persona com a eix en la atenció i la implica dins la seva cura i benestar. A l’àmbit de Catalunya s’identifiquen 3 fites:

  • L’aprovació de la llei 21/2000 (sobre drets d’informació concernent a la salut, autonomia del pacient i documentació clínica),
  • la Llei 39/2006 (de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència)
  • i la Llei 12/2007 (que assegura el dret de la ciutadania a viure dignament durant totes les etapes de la vida)

No hi ha una definició consensuada, però els documents del National voices (2013) és la més acceptada i diu: “Puc planificar la meva cura amb les persones que treballen per entendre’m a mi i al meu cuidador o cuidadors, donant-me el control i facilitant-me els servis per assolir els objectius que són importants per a mi”.

Aquest seria el concepte bàsic per entendre l’ACP.

Per desenvolupar aquest nou model, es fa un pla estratègic que va del 2016 al 2020.

BIBLIOGRAFIA:

  • L’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA EN EL MODEL D’ATENCIÓ INTEGRADA I SOCIAL I SANITÀRIA DE CATALUNYA. 2016. Generalitat de Catalunya

http://presidencia.gencat. cat/web/.content/departament/plans_sectorials_i_interdepartamentals/PIAISS/docs/PIAISS_atencio_centrada_en_la_persona_201601.pdf

  • National Voices. Patient centred care 2020: calls and contributions from Health and social care charities; 2015

https://www.nationalvoices.org.uk/publications/our-publications/person-centred-care-2020

  • Organización Mundial de la Salud. Informe sobre salud en el mundo 2008

http://www.who.int/whr/2008/chapter3/es/

la torrassa logo peu

La TORRASSA Serveis a la Dependència

Carrer Santiago Apòstol, 55

08903 L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)

Tel:+34 934 226 239
Fax: +34 935 190 250

Gerapp

gerapp

certificat