Declaració de principis i compromís de la Direcció de la Fundació Mare de Déu dels Desemparats de tolerància zero en relació a la igualtat i l’assejament sexual.

La Fundació Mare de Déu dels Desemparats considera imprescindible fomentar i mantenir un entorn de treball segur i respectuós amb la dignitat, la llibertat individual i els drets fonamentals de totes les persones que integren la nostra organització. És per això que fa públic el seu compromís de vetllar pel compliment del codi ètic en totes les activitats.

D’acord amb aquest compromís, declarem que les actituds d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe representen un atemptat greu contra la dignitat de les persones i dels seus drets fonamentals, i es compromet a:

No permetre ni tolerar sota cap concepte comportaments, actituds o situacions d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.

No ignorar les queixes, reclamacions i denúncies dels casos d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe que es puguin produir a l’organització.

Rebre i tramitar de forma rigorosa i ràpida, així com amb les degudes garanties de seguretat jurídica, confidencialitat, imparcialitat i dret de defensa de les persones implicades, les queixes, reclamacions i denúncies que es puguin produir.

Garantir que no es produirà cap tipus de represàlia ni contra les persones que formulin queixes, reclamacions o denúncies, ni contra aquelles que participin en el seu procés de resolució.

Sancionar a les persones que assetgin en funció de les circumstàncies i condicionaments del seu comportament o actitud.

Per a la consecució efectiva d’aquest compromís la Fundació Mare de Déu dels Desemparats exigeix de totes i cadascuna de les persones que integren la seva organització, i en especial d’aquelles que ocupen llocs directius i de comandaments intermedis, que assumeixin les següents responsabilitats:

Tractar a totes les persones amb les quals es mantinguin relacions per motius de treball (companys/es, proveïdors/es, usuaris/àries, personal col·laborador extern, ...) amb respecte a la seva dignitat i als seus drets fonamentals.

Evitar comportaments, actituds o accions que són o puguin ser ofensius, humiliants, degradants, molests, intimidadors o hostils.

Actuar adequadament enfront d'aquests comportaments, actituds o accions: no ignorant‐los, no tolerant‐los, manifestant el seu desacord, impedint que es repeteixin o s'agreugin, comunicant‐los a les persones designades a aquest efecte, així com donant suport a les persones que els pateixen.

La Fundació Mare de Déu dels Desemparats també es compromet a establir les següents mesures per a la prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe:

Aplicació del protocol de prevenció i actuació enfront de l’assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe. Aquest protocol estarà a la disposició de qualsevol persona que vulgui consultar‐lo, a través de l'empresa o de la Representació legal de les persones treballadores.

Realització de campanyes formatives, informatives i de sensibilització en matèria de prevenció de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe a tota la plantilla de l'entitat.

Disseny i distribució de fullets informatius en matèria de prevenció de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe, a l'abast de tota la plantilla, donant a conèixer les vies de resolució d'aquestes situacions, tant en l'àmbit de l'entitat, com fora de la mateixa.

Avaluació i seguiment, amb caràcter periòdic, del desenvolupament, funcionament i efectivitat del protocol de prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe. En el desenvolupament i implantació de les diferents actuacions i mesures recollides en aquesta declaració de principis i compromís de l'empresa es comptarà en tot moment amb la col·laboració de la representació legal de les persones treballadores.

Els eixos d'atenció

 • La persona és el centre de l'atenció.
 • Atenció Integral bio-psicosocial
 • Pla de treball d'atenció individualitzat
 • Facilitar el manteniment d'una vida autònoma
 • Prevenció de riscos associats a l'edat i donar un suport ampli a les necessitats bàsiques, personals i socials de la persona

Finalitats

 • Programa vostè decideix, nosaltres l'ajudem (adaptació model nòrdic)
 • Unitats de convivència: Les unitats de convivència són espais que consten d'una coina, un menjador, una sala i un lavabo adaptat. Cada unitat de convivència està composada per un equip homogeni de persones (7-8)
 • Activitats "plenes de sentit": Programades en funció de les persones que estan en cada unitat de convivència
 • Mètode de validació: Teràpia per facilitar la comunicació amb persones amb deteriorament cognitiu

 

 • Acreditació UNE en ISO 9001: 2008 del Servi de Residència Assistida i Centre de Dia (des de 2001)
 • JOINT COMISSION INTERNATIONAL (Acreditació Setembre 2005). Tres entitats acreditadesa l'Estat Espanyol.
 • CENTRE FORMADOR
 • Àrea de recerca, desenvolupament i innovació  (I+D+I). Participació en projectes Europeus, Atorgació Beca FISS 2008, Premi a l'excel·lencia en qualitat (Fundació Abedis Donabedian)
 • RESIDÈNCIA ASSISTIDA: 80 places concertades i 13 places de règim privat
residencia1
residencia2
residencia3
residencia4
residencia5

Els eixos d'atenció

 • La persona és el centre de l'atenció.
 • Atenció Integral bio-psicosocial
 • Pla de treball d'atenció individualitzat
 • Facilitar el manteniment d'una vida autònoma
 • Prevenció de riscos associats a l'edat i donar un suport ampli a les necessitats bàsiques, personals i socials de la persona

Població a la que atenem

La població a la qui va destinat el centre de dia:

Persones grans, majors de 65 anys

Finalitats

 • Programa vostè decideix, nosaltres l'ajudem (adaptació model nòrdic)
 • Unitats de convivència: Les unitats de convivència són espais que consten d'una coina, un menjador, una sala i un lavabo adaptat. Cada unitat de convivència està composada per un equip homogeni de persones (7-8)
 • Activitats "plenes de sentit": Programades en funció de les persones que estan en cada unitat de convivència

Serveis

 • Restauració
 • Realització d'activitats estimulatives, físiques i de lleure
 • Serveis de bugaderia, perruqueria, podologia, higiene personal...
 • Utilització de tots els serveis de la residència
 • Horaris: obert des de les 8 fins a les 20 hores, 365 dies l'any

Tipologia de places

 • Públiques
 • Privades
centre dia1
centre dia2
centre dia3
centre dia4
centre dia5

La finalitat de l’entitat és contribuir al desenvolupament i el progrés social en general, i de la persona atesa en particular.

L’objectiu de L’Entitat Tutelar La Torrassa és protegir i tenir cura de les àrees social, econòmica, jurídica i administrativa de la persona incapacitada judicialment o en procés d’incapacitació sota responsabilitat civil, en els termes que estableixi la corresponent resolució judicial. Vetllant per garantir una atenció adequada, la protecció dels seus drets i procurar la màxima qualitat de vida orientada a la promoció de l’autonomia personal.

EL SERVEI DE TUTELES

FUNCIONS DEL TUTOR

 • Garantir les necessitats de suport i protecció́ i vetllar per els seus drets i del seu patrimoni.
 • Promoure la seva autonomia personal i inserció́ a la societat
 • Administrar i guarda dels seus bens amb responsabilitat.
 • Tenir cura de la persona tutelada en tots els àmbits de la seva vida que requereixi.

POBLACIÓ A LA QUE ATENEM

La població a qui va destinat el servei de tuteles és:

 • Persones amb discapacitat intel·lectual
 • Gent Gran

ELS EIXOS D'ATENCIÓ

 • ATENCIÓ INTEGRAL BIO-PSICOSOCIAL
 • PLA DE TREBALL D'ATENCIÓ INDIVIDUALITZAT
 • ATENCIÓ JURÍDICA - ADMINISTRATIVA - ECONÒMICA
 • RELACIONS AMB LA SEVA XARXA SOCIAL

“Compartim pis”

L’objectiu és que persones grans que necessiten una supervisió i/o algun tipus d’ajuda per a les ABVD puguin disposar d’un habitatge adaptat per compartir amb altres persones amb necessitats similars.

“Ajuda a domicili”

Oferir tots els servies disponible s de la residència a persones al seu propi domicili.

Les dos propostes del projecte “ESTEM a CASA” tenen aspectes en comú:

Model centrat en la persona

Desenvolupar les competències individuals de cada persona i promoure el respecte cap a les decisions preses per ella mateixa.

Finalitats

Proporcionar una supervisió continuada.
Facilitar el manteniment d’una vida autònoma.
Prevenció de riscos associats a l’edat i donar suport ampli a les necessitats bàsiques, personals i socials de la persona.

Serveis

Assistència 24 hores, 365 dies a l’any.

Àpats
Realització d’activitats.
Servei de neteja, bugaderia, podologia, perruqueria, higiene personal, servei d’acompanyament per fer gestions, servei de préstec de llibres i gimnàs.

P1050692
P1050696
P1050717

la torrassa logo peu

La TORRASSA Serveis a la Dependència

Carrer Santiago Apòstol, 55

08903 L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA)

Tel:+34 934 226 239
Fax: +34 935 190 250

Gerapp

gerapp

certificat